Logo_C98M81Y0K0

FÖRVALTNINGSRÄTT

Vi företräder enskilda, företag och organisationer mot stat, kommun och landsting t ex vid olika former av tvångsingripanden, LVU och LPT, frågor som rör tillståndsgivning, förbud mm och då även sådant som vilar på EU-rättslig grund.

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som tvångsvården avser. Ett offentligt biträde betalas av staten och ska tillvarata sin klients intressen och ger råd och stöd under processen

Vi hjälper enskilda i mål om tvångsomhändertaganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) där barn och unga omhändertas.
Vi hjälper även enskilda i mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Vi hjälper enskilda i mål om psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård (LPT och LRV).