Logo_C98M81Y0K0

Medarbetare

Unt-foto Unt-foto

Advokat
Eva Kornhall

 

Eva började läsa juridik p g a ett stort socialt intresse och har arbetat som behandlingsassistent och haft storfosterhem. Efter studierna har hon dels arbetat som studievägledare på Juridicum, anställd på institutionen mellan 1989-1995, där hon var med och "skapade" den nya utbildningen, dels suttit ting i Uppsala för att sedan börja på advokatbyrå i Uppsala.

 

Med anledning av en önskan att kunna renodla de rättsområden som ligger henne varmast om hjärtat och för att kunna anställa duktiga medarbetare med intresse för såväl civilrätt som förvaltningsrätt valde hon att starta upp en helt ny advokatbyrå.


Eva har stor erfarenhet av processande såväl på det civilrättsliga området som i ärenden hänförliga till förvaltningsrätten. Det har dessutom blivit en hel del brottmål genom åren när tiden så har medgivit det eller när någon av hennes klienter har behövt det. Eva Kornhall har medverkat som expert i SVT:s Ponnyakuten,  Hippson, Tidningen Ridsport m.m.


Personlig presentation
Vid sidan om mitt arbete är jag engagerad inom ridsporten, främst dressyr, och har ett brett kontaktnät som kommer väl till pass i ärenden som har anknytning till hästbranschen. Det kan vara allt från att skriva avtal vid köp eller försäljning till att biträda vid tvist men också fastighetsfrågor eller annat som har med hästföretagandet att göra. Som entrepenör i hästbranschen har man många strängar på sin lyra och jag uppskattar att vara "husadvokat" åt mina klienter. Det kan handla om allehanda fastighetsrättsliga frågor, delägaravtal och andra frågor som berör småföretagare.


Mitt engagemang i frågor som berör barn och ungdomars rättsäkerhet, t ex deras rätt att få komma till tals i alla frågor som berör dem, har lett till att jag bl a har varit med och arbetatat för att stärka barns rättssäkerhet. Jag föreläser en del inom det Familjerättesliga området och även för landstings- och socialtjänstpersonal avseende våld i nära relationer, anmälningsplikt vid oro för barn mm.


Jag är av Handelskammaren i Stockholm utbildad och diplomerad styrelseledamot.

 

Som den tävlingsmänniska jag är, som älskar utmaningen i att angripa och analysera ett juridiskt problem, tror jag mig kunna lova ett starkt engagemang i just Ditt ärende.

 

Kontorschef
Sofie Bohlin


Sofie har arbetat som redovisningskonsult i många år. Dessförinnan arbetade hon inom hotellbranschen och på ett flygbolag med ekonomi.

Sofie kommer närmst från Polismyndigheten där hon arbetade som civil utredare med tillgångsutredningar som sin huvudsakliga arbetsuppgift.

Advokat
Lina Melén


Lina tog sin examen vid Uppsala Universitet år 2010 och antogs som ledamot av Advokatsamfundet år 2013. Under åren 2010 – 2018 har hon varit verksam vid Bergquist & Partners Advokatbyrå AB, sedan år 2014 i egenskap av delägare i nämnda byrå. Under hennes tid på advokatbyrån har hon uteslutande hanterat ärenden inom rättsområdet ekonomisk familjerätt. Lina har särskilt inriktat sig på gränsöverskridande arvs- och bodelningsärenden, men har även hanterat mer omfattande eller juridiskt komplicerade nationella arvs- och bodelningsärenden. Lina åtar sig ofta uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare, men agerar även såsom partsombud i tvistiga ärenden och domstolsprocesser.
 
Lina är en av författarna till lagkommentaren Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna -En kommentar, utgiven av Norstedts Juridik, samt kommentaren till lagarna IAL, LIMF och NÄF på rättsdatabasen Zeteo och hon anlitas som föreläsare inom rättsområdet familjerättslig internationell privaträtt av bl.a. Limhamnsgruppen och VJS samt författat tidningsartiklar inom detta ämne.
 
År 2016 deltog Lina för Advokatsamfundets räkning såsom expert i utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19), vars arbete redovisades i SOU 2017:90, Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Hon har även deltagit i författandet av Advokatsamfundets remissyttrande avseende betänkandet Internationella rättsförhållanden rörande arv (SOU 2014:25).
 
Hos oss på Advokatfirman Kornhall kommer Lina självklart att fortsätta arbeta inom sitt specialområde, men kommer även att bredda verksamheten till andra rättsområden.

 

Biträdande jurist
Kerstin Thor


Kerstin har har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet och avlade sin examen 2014. Under utbild-ningen läste hon fördjupnings-kurser inom företagsbeskatt-ning och mervärdesskatt. Sedan 2013 har hon arbetat vid Förvaltningsrätten i Uppsala med bl.a. offentlig upphandling och mål enligt tvångslagstiftningarna för barn, missbrukare och psykiatri.
 
Innan hon slog in på juristbanan har hon arbetat inom det privata näringslivet och med arbetsrätt.
 
Kerstin kommer förutom att biträda företag även att arbeta med upphandlingsmål, familjerätt, migrations-rätt och offentligt rätt . Hon tar även gärna emot uppdrag som bodelningsförrättare och boutrednings-man, offentligt biträde, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Biträdande jurist
Ida Kornhall


Ida tog sin examen vid  Uppsala universitet 2016. Under utbildningen läste hon fördjupningskurser inom straff- och straffprocessrätt samt barnrätt.

Ida åtar sig uppdrag inom familjerätt, även ekonomisk familjerätt, migrationsrätt och offentlig rätt samt som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.