Logo_C98M81Y0K0

FASTIGHET OCH SKADESTÅND

Fastighetsrätt
Vi biträder vid allehanda frågor som berör fastigheter såsom upprättande av avtal vid överlåtelser, hyra, arrende, servitut samt i händelse av tvist.

Skadeståndsrätt
Vi lämnar biträde och rådgivning angående skadestånd och då även sådant som har EU-rättslig grund.