Logo_C98M81Y0K0

Vill du välja oss?

Det är vanligt att domstolen utser en advokat eller biträdande jurist till dig. Om du själv vill välja är det vanligt att den personen du önskar förordnas i ditt fall.

Det är viktigt att du anger vem du vill ha i god tid. Det är inte lätt att få byta biträde.

Ombud
I tvister mellan privatpersoner väljer du själv vem du vill anlita som ombud. Var noga med ditt val och välj en person som du känner förtroende för.

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare, försvarsadvokat, åt dig. Det är vanligen en advokat som förordnas till offentlig försvarare.

Vid mindre allvarliga brott utses normalt ingen försvarsadvokat. Du kan få en sådan bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser. För en sådan privat försvarare är det du själv som betalar kostnaden.

Försvarsadvokaten hjälper dig med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen.

Målsägandebiträde
Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det.

Offentligt biträde
I mål mellan det allmänna och enskilda förordnas i vissa fall ett offentligt biträde.

Ett offentligt biträde är i de allra flesta fall en jurist som tar tillvara dina intressen i målet eller ärendet. Staten betalar kostnaderna för det offentliga biträdet. Det är endast i vissa typer av mål och ärenden som du har rätt till offentligt biträde.

Domstolen förordnar som regel ett offentligt biträde till enskild i mål eller ärenden avseende tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka. Även i mål och ärenden avseende avvisning eller utvisning förordnar domstolen eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilda.
Det är den domstol eller den myndighet som handlägger ditt mål eller ärende som beslutar om offentligt biträde ska förordnas åt dig.

Rättshjälp och rättsskydd

Ombudskostnader
Rättsskydd via hemförsäkring
Om du hamnar i en tvist med en annan person kan du genom din hem- eller villaförsäkring få en del av kostaderna täckta. Det kallas för rättsskydd.

Du betalar den självrisk som framgår av din försäkring. Ditt försäkringsbolag står för resterande kostnad. Självrisken ligger normalt på 20–25 procent.

Alla rättsliga tvister täcks inte av rättsskyddet. Vilka tvister som täcks framgår av dina försäkringsvillkor. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsmomentet är vårdnads-, boende- och umgängestvister och andra tvister mellan privatpersoner.

Familjerättsliga ekonomiska tvister såsom exempelvis bodelningar ingår inte i rättsskyddsmomentet.

Ingen försäkring?
Om du saknar hemförsäkring kan du få hjälp via rättshjälp.
Rättshjälp finns till hjälp för den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. Det är staten som betalar ut ersättning i form av rättshjälp. För att rättshjälp ska kunna beviljas krävs att du fått en timmes rådgivning hos en advokat eller jurist. Den första timmen måste du betala själv.  
Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. För att beviljas rättshjälp får din inkomst inte överstiga 260 000 kr/år efter avdrag för kostnader för hemmavarande barn. Du får inte heller ha förmögenhet eller andra tillgångar av betydande värde. En individuell bedömning görs i det enskilda fallet. Den som beviljas rättshjälp får själv betala mellan 2-40 % av ombudskostnaden.

Vi hjälper dig att ansöka om dessa förmåner om förutsättningarna för detta finns.

Ytterligare information om Rättsskydd och Rättshjälp finns via Domstolsverkets hemsida.

Tvist om arvode

Har Du synpunkter på vårt arvode kan Du som konsument få det prövat av Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet, se nedanstående länk.

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/